Persondatapolitik for SEPIO A/S

1. GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvordan Sepio indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, bestiller varer hos os eller benytter vores hjemmeside.

1.2 Vores varer og ydelser er rettet mod erhvervsdrivende, og de oplysninger vi behandler, er derfor primært om den virksomhed, du repræsenterer.

1.3 Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.

1.4 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.

1.5 Sepio er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Sepio kan ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 6.

 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG MED HVILKET FORMÅL

2.1 Når du besøger Hjemmesiden: Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, når du besøger Hjemmesiden. Dette er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du aktiverer og generelt hvordan du bevæger dig rundt på hjemmesiden og hvordan du bruger den.

2.1.1 Formålet er (at forfølge vores legitime interesser i) at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere, hvor lang tid besøgende er på Hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

2.2 Når du bestiller varer hos os eller modtager et tilbud fra os: Vi indsamler oplysninger om dit navn, hvilken virksomhed du repræsenterer, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke varer, du bestiller, leveringstidspunkt og -måde.

2.2.1 Formålet med denne behandling er, at vi kan levere tilbudte eller aftalte varer, og for i øvrigt at opfylde den aftale vi har indgået med dig/den virksomhed du repræsenterer, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere.

2.3 Når du søger en stilling: Hvis du sender en ansøgning via mail, slettes mailen med tilhørende filer, og der sker dermed ingen behandling af dine personoplysninger.

2.4 Når du har spørgsmål eller kommunikerer med os i øvrigt: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer og dit spørgsmål.

2.4.1 Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at levere varer eller yde dig den service, du ønsker.

2.5 Når du er kontaktperson for en virksomhed, der er kunde hos os: Vi indsamler oplys-ninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger.

2.5.1 Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon, og yde dig og den virksomhed, du repræsenterer, den bedst mulige service, herunder at tage hensyn til særlige ønsker og behov, samt give os forudsætningerne for at kunne tilbyde den virksomhed, du repræsenterer relevant information

2.5.2 Vi benytter endvidere disse oplysninger til at kontakte dig, eller den virksomhed, du repræsenterer, om din tilfredshed med vores ydelser og/eller til at sende dig information om samme eller tilsvarende varer, som vi vurderer, kan have din eller din virksomheds interesse.

2.6 Når du repræsenterer en leverandør: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger.

2.6.1 Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i tilknytning til opgaver eller varer, som du, eller den virksomhed, du repræsenterer, udfører for eller leverer til os som leverandør.

 

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER, HERUNDER TREDJELANDS-OVERFØRSLER

3.1 Vi deler udelukkende dine Personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder via Hjemmesiden.

3.2 Overladelse til databehandlere. Dine oplysninger kan overlades til eksterne sam-arbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er data-behandlere og under vores instruks og behandler data, som Sepio er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.3 I det omfang, vi foretager behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS, sker behandlingen i henhold de af EU-kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser.

 

4. HVORNÅR VI SLETTER DINE PERSONOPLYSNINGER

4.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden, jf. pkt. 2.1, slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i mere end 36 måneder.

4.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om information slettes, når de ikke længere er nødvendige for den på-gældende behandling.

4.3 Oplysninger indsamlet, jf. pkt. 2.2., vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav.

 

5. DINE RETTIGHEDER

5.1 Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.

5.2 Indsigtsretten

5.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der eventuelt måtte være, samt op-lysning om hvorfra oplysningerne stammer.

5.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til am@sepio.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

5.3 Retten til berigtigelse

5.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

5.4 Retten til sletning

5.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

5.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

5.6 Retten til indsigelse

5.6.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

5.6.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

5.7 Retten til at tilbagekalde samtykke

5.7.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

5.8 Retten til at klage

5.8.1 Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

6. KONTAKTOPLYSNINGER

6.1 Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os via vor hjemmeside www. sepio.dk.

 

7. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

7.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil den nye version af Persondatapolitikken være tilgængelig på Hjemmesiden.